Nodwedd

Cadw at fy ngair

Hir yw pob ymaros ddywedodd rhywun, rhywdro. Ac mae unrhyw un dwi wedi mwydro ynglŷn â’r ffaith mod i am ddechrau blogio a phodledu yn y Gymraeg am redeg wedi bod yn aros peth amser am y post yma!

Ond, dwi’n hoffi meddwl mod i’n un sy’n cadw at fy ngair, er weithiau bod yr addewid yn cymryd yn hirach na’r disgwyl i ddwyn ffrwyth! Fyswn i’n gallu dweud rhywbeth tebyg am fy niddordeb i mewn rhedeg hefyd…ond mwy am hynny yn y man!

Felly be di’r syniad?

Wel, dwi’n wrandawr brwd o bodlediadau, yn arbennig rhai am bynciau penodol iawn sydd o ddiddordeb i mi. Mae rhain yn cynnwys podleiadau seiclo (niferrus), cerddoriaeth, hanes, trosedd / dirgelwch, pêl-droed, ac ambell un rhedeg. Dwi hyd yn oed wedi gwneud ychydig o bodledu fy hun ar ffurf ‘Pod Pêl-droed’ Golwg360 rai blynyddoedd yn ôl – mwy na thebyg y podlediad chwaraeon cyntaf yn y Gymraeg (hapus iawn i gael fy nghywiro).

Y syniad sydd wedi bod yn nghefn y meddwl, ac ar flaen fy nhafod ar adegau hefyd, ydy i ddechrau cyhoeddi podlediad yn trafod rhedeg…a dwi’n gobeithio y daw hynny rhywdro, ond ara deg ma dal iâr felly dyma ddechrau trafod y pwnc ar ffurf blog i weld faint o ddiddordeb sydd. Eto, dwi’n croesawu eich barn.

Cynnwys y blog

Mi fydda i’n trafod tipyn ar fy niddordeb a chefndir rhedeg i ar y blog yma, felly dwi ddim am gynnwys llith yn y post cyntaf yma, ond mi wna’i ddarn yn sôn ychydig am fy nghefnir yn fuan iawn er mwyn gosod cyd-destun.

Yn bwysicach na hynny ydy beth allwch chi ddisgwyl ar blog yma. Y gwir plaen ydy nad ydw i’n hollol siŵr eto! Yr hyn dwi’n gwybod ydy bod rhedeg yn bwysig iawn i mi, ac i lawer iawn o bobl eraill. Mae hefyd yn gamp sy’n dod yn fwy fwy poblogaidd, ac yn fy marn i yn cyfrannu’n helaeth at wella iechyd cenedlaethol, iechyd meddwl ac at gymuned a chymdeithas.

Yr hyn dwi’n gobeithio yn y bon ydy creu cynnwys fydd wrth fodd pobl sydd eisoes yn rhedeg ar unrhyw lefel, a chynnwys fydd gobeithio’n annog rhagor o bobl i ddechrau rhedeg.

Mae’n debygol bydd hyn yn cynnwys:

 • trafodaeth ynglŷn â newyddion yn y maes
 • trafodaeth ynglŷn â hyfforddi a rasio
 • cyngor amrywiol
 • erthyglau a llyfrau rhedeg
 • hanes y gamp
 • ambell gyfweliad ac adroddiad
 • efallai ychydig am chwaraeon eraill perthnasol

Dwi’n debygol o fynd i ambell gyfeiriad amgen ac annisgwyl hefyd…achos un fel’na ydw i!

Dim ond ambell syniad ydy rhain, cawn weld sut eith hi.

Dwi’n meddwl bod hynny’n ddigon am y tro, gan obeithio rhoi rhywfaint o flas i chi. Os ydach chi’n hoffi sut mae hyn yn swnio yna tanysgrifiwch i’r blog a/neu roi yn rhestr ffefrynnau eich porwr!

Mwy yn fuan!
Owain S

Buy Me A Coffee

Podlediad 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole

Gobeithio bod pawb bellach wedi cael cyfle i wrando ar ar y bennod ddiweddaraf o’r podlediad, a rhan gyntaf y sgwrs gyda Nia a Dai o bod Nawr yw’r Awr.

Dyma ail ran y sgwrs lle rydyn ni’n troi i drafod heriau rhedeg Dai dros y misoedd diwethaf, sy’n cynnwys marathon treadmill, rhedeg Llwybr Arfordir Ceredigion, a’r un mwyaf gwallgof, Rhedeg yr Adfent!

Rydyn ni hefyd yn cael cyfle i drafod beichiogrwydd Nia, a’r modd mae hi’n llwyddo i ddal ati i hyfforddi. Mae’r sgwrs yn ddilyniant bach da i’r podlediad a recordiwyd gydag Elliw Haf cyn y Nadolig – gwerth gwrando nôl os nad ydych wedi clywed hwn yn barod.

Cofiwch ddilyn Nawr yw’r Awr ar Twitter (@nawrywrawr) ac eu hoffi ar Facebook a chwiliwch am y pod ar eich chwaraewr podlediadau.

Cerddoriaeth y bennod: ‘Rhwng Dau’ gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Gochelwch rhag y PB Strava!

Dwi’n ail-ymweld â chwpl o bynciau trafod o’r gorffennol ar y blog yma yn y post yma, gan ail-ofyn cwpl o gwestiynau. 

Yn Nhachwedd 2019 (waw, cofio’r dyddiau yna!) mi wnes i redeg pôl piniwn Twitter cyn ysgrifennu darn yn holi beth sy’n cyfri fel ‘PB’, a hynny’n dilyn y newyddion bod cwrs 10k Leeds Abbey Dash y flwyddyn honno’n fyr, a llwyth o redwyr wedi colli yr hyn oedden nhw’n credu oedd yn amseroedd gorau. 

Mae pawb yn wahanol, ond i mi’n bersonol, mae amser gorau, neu PB (personal best) yn gorfod bod mewn ras go iawn ar gwrs wedi’i fesur a’i drwyddedu’n swyddogol (h.y. un sy’n ymddangos ar broffil Power of 10 rhywun – beibl y rhedwyr). Wrth reswm, mae hynny wedi gwneud y flwyddyn ddiwethaf hyd yn oed yn fwy heriol heb unrhyw gyfle i rasio. 

Yn ôl y pôl piniwn bach, ond dethol, ar Twitter roedd 34.6% o’r un farn a mi. Yr ail ddewis mwyaf poblogaidd oedd ‘Pan ma Strava’n deud’ gyda 26.9% o’r bleidlais. 

Dwi’n parchu’r farn honno, yn enwedig os ydy rhywun yn mesur eu gwelliant personol ar yr un cwrs er enghraifft, ond os oes un peth mae’r holl rasio rhithiol wedi cadarnhau dros y flwyddyn ddiwethaf yna’r ffaith bod GPS a Strava ddim wastad yn dweud y stori’n llawn ydy hwnnw. 

Dwi am gyfeirio nôl fan hyn at flog am y ‘Ross Barkley 5K’ ym mis Ebrill 2020 oedd yn trafod a oedd y pêl-droediwr wir wedi rhedeg 5k mewn amser trawiadol o 16:11. Ro’n i’n amheus ar y pryd, ac mae ymchwil pellach wedi awgrymu’n gryf iawn ei fod wedi stopio ei oriawr i ddal ei wynt am gyfnodau yn ystod ei ymdrech! 

Stori fawr oedd yn pontio’r byd seiclo a rhedeg rhyw bythefnos nôl oedd honiad y seiclwr traws ardderchog Tom Pidcock ei fod wedi llwyddo i redeg 5k mewn 13:25 – 5 eiliad yn fyr o record Prydeinig Marc Scott ar gyfer y pellter ar y lôn, a 34 eiliad yn arafach na record byd Joshua Cheptegei

Mae seiclwyr elite yn hynod o ffit wrth gwrs, a seiclwyr traws yn gorfod bod yn rhedwyr cryf hefyd, ond 13:25 ar ben ei hun, rownd strydoedd lleol….hmmm.

Un seiclwr sy’n gwybod ei stwff am redeg ydy Michael Woods o Ganada, oedd yn rhedwr o safon uchel iawn cyn troi at seiclo, ac fe wnaeth ei farn yn glir

Mae ‘na ambell gyfrif Twitter wedi cael dipyn o hwyl dros y flwyddyn ddiwethaf yn gwrthbrofi honiadau o gampau rhedeg rhyfeddol ar Strava – @stravawankers ydy’r amlycaf. 

Mae Strava wedi’i gwneud hi’n haws sgriwtineiddio’r honiadau yma ers dechrau’r Clo Mawr, gan wneud gwybodaeth am bethau fel ‘elapsed time’ ac ystadegau eraill sesiynau pobl yn agored. Roedd hyn wrth gwrs yn angenrheidiol gyda’r twf cyflym mewn rasio rhithiol er mwyn lleihau’r cyfleoedd i dwyllo.

Mae cyfrif newydd wedi mynd â phethau gam ymhellach na @stravawankers, sef @stravapoliceUK (gyda diolch i Rhys James am dynnu fy sylw at hwn).

Aeth pwy bynnag sy’n gyfrifol am y cyfrif hwn allan gydag olwyn fesur er mwyn mesur cwrs ‘5k Pidcock’ yn gywir, a chanfod bod ei bellter yn fyr, gan amcangyfrif mai 15:38 fyddai ei amser petai wedi rhedeg y pellter yn llawn. Mae hyn dal yn gyflym iawn wrth gwrs, ond yn amser byddai rhedwr clwb o safon uchel yn ei redeg, ac ymhell iawn o unrhyw record Prydeinig neu byd!

Allwn ni ddim bod 100% yn sicr bod @StravaPoliceUK wedi mynd ati i wneud hyn go iawn wrth gwrs, felly mae angen pinsied o halen, ond maen nhw wedi cyhoeddi fideo fel rhyw fath o brawf. 

Mae oriawr GPS yn arf hyfforddi gwych, ac yn sicr y ffordd dda o fonitro gwelliant personol. Wedi dweud hynny, mae’n hysbys iawn nad ydy’r dechnoleg bob amser yn gywir o bell ffordd, ac mae pethau fel adeiladau, coed uchel a chyrsiau gyda lŵps niferrus (fel un Pidcock) yn gallu drysu’r GPS yn lân. 

Felly, lle mae hyn yn gadael pawb sydd wedi bod yn hawlio PBs diolch i’w hamseroedd a phellteroedd Strava a GPS dros y flwyddyn ddiwethaf? 

Wel, mae fy marn i’n parhau gyson – mae GPS a Strava yn grêt ar gyfer monitro eich sesiynau a chynnal TTs (time trials) personol, a mesur gwelliant, ond dylid gochel rhag hawlio neu frolio unrhyw PBs ‘swyddogol’.

Anghofiwch y dywediad “Os dio ddim ar Strava, nath o ddim digwydd”, efallai mai  gwell fyddai “Os dio ddim ar Power of 10, dio ddim yn PB.”

Podlediad rhif 9 – Nia a Dai o Nawr yw’r Awr

Yn y cofnod cyntaf ar y blog yma mi wnes i sôn mai cam cyntaf oedd y blog at lansio podlediad rhedeg rhywbryd yn y dyfodol.

Dwi wastad wedi dilyn nifer o bodlediadau, ac hyd yn oed wedi cyflwyno un pêl-droed Cymraeg am gyfnod rhwng tua 2013 a 2016. Ro’n i’n teimlo bod angen mwy o bodlediadau chwarae yn y Gymraeg, ac yn awyddus i wneud un am redeg yn benodol.

Ond er gwaetha’r awydd, y gwir amdani oedd fod angen cic arna’i i ddechrau arni. Un o’r pethau wnaeth fy ysgogi yn y diwedd oedd gweld cwpl o Aberteifi yn dechrau pod triathlon yn y Gymraeg dan yr enw Nawr yw’r Awr.

Ers i Nia Davies a Davd Cole lansio Nawr yw’r Awr ym mis Mehefin, dwi wedi bod yn wrandawr selog, ac wir wedi mwynhau’r sgyrsiau amrywiol. Dwi hefyd wedi rhyfeddu ar eu cysondeb gan gyhoeddi pennod wythnosol rhwng 15 Mehefin a 30 Tachwedd – 25 pennod yn y gyfres gyntaf, ymdrech anhygoel!

Mae’r ail gyfres ar y gweill ers dechrau Ionawr, ac maen nhw wedi setlo ar gyhoeddi bob pythefnos…sydd dal yn dipyn o gomitment, a her.

Dwi wedi bod yn awyddus i wahodd y ddau am sgwrs ers sbel, yn enwedig gan fod Dai wedi ymgymryd â sawl her redeg anhygoel dros y misoedd diwethaf. Roedd hefyd yn teimlo’n amserol gan fod Nia’n feichiog, ac ro’n i’n awyddus i’w holi am ei hyfforddi ar hyn o bryd, a’i gobeithion ar ôl i’r babi gyrraedd.

Ro’n i’n gwybod bod gen i lot i drafod gyda’r ddau, felly dwi wedi penderfynu rhannu’r sgwrs yn ddau – bydd yr ail ran yn dilyn dros y dyddiau nesaf.

Dwi’n awgrymu’n gryf eich bod chi’n chwilio am Nawr yw’r Awr ar ba bynnag app podledu rydach chi’n defnyddio a dwi’n argymell ambell bennod yn arbennig ar ddiwedd y pod yma.

Cerddoriaeth y bennod: ‘Breuddwyd’ gan Eädyth (allan ar Recordiau UDISHIDO)

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Podlediad rhif 8 -Math Llwyd

Dwi wedi bod yn ystyried dechrau podlediad rhedeg Cymraeg ers sawl blwyddyn – ers dechrau gwrando ar bodlediad Marathon Talk tua 2014 neu 2015 mae’n siŵr.

Ma rhywun (neu rydw i beth bynnag!) yn tueddu o dindroi a chwarae gyda syniadau yn hytrach na jyst bwrw mewn i wneud pethau’n syth. O’n i’n aml yn meddwl am fformat podlediad posib yn ystod fy ryn hir, ac am dipyn o amser y bwriad oedd i gael cyfres benodol am gerddorion oedd yn rhedeg a’i alw’n ‘Tempo’ (gweld be o’n i’n gwneud yn fana?)

Ro’n i wedi dechrau llunio rhestr golew o westeion cyn penderfynu bod y syniad braidd yn rhy niche, a bod podlediad Cymraeg am redeg yn beth digon unigryw!

Er hynny, mae’n debyg mai nid damwain ydy’r ffaith mai gwestai diweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg Ma – yr ail o’r gyfres hyd yma…ac mae’n siŵr bydd mwy!

Dwi’n cael y pleser o gwmni Math Llwyd yn y bennod ddiweddaraf – aelod o fand ardderchog Y Reu, ac aelod o glwb rhedeg Harriers Eryri.

Mae Math yn athro yn y Bari, ond hefyd wedi treulio dipyn o amser yn teithio gan ymweld ag Awstralia am gyfnod yn lled ddiweddar.

Er bod Y Reu yn cael rhyw hiatus fach, mae o’n dal i weithio ar ei gerddoriaeth ac yn dal i wneud tipyn gyda’r aelodau eraill. Yn wir, llynedd aeth yr aelodau i gyd ati i ymgymryd â her rhedeg High and Dry er budd elusen Achub Mynydd Llanberis. Mwy am hyn yn y clip Hansh isod (rhybudd iaith gref!)

Eleni, maen nhw wrth eto gyda her debyg, ac yn codi arian at elusen Banc Bwyd Arfon y tro hwn – gallwch gefnogi ar eu tudalen Just Giving.

Yn y pod, mae Math yn trafod yr her, sut aeth ati i ddechrau rhedeg, gwneud Parkruns yn Awstralia, Marathon Rock & Roll Lerpwl a sawl peth arall.

Cerddoriaeth y bennod yma ydy ‘Mhen i’n Troi’ gan Y Reu (wrth gwrs) ond mae rheswm da am hynny gan iddi gael ei defnyddio ar hysbyseb darllediad Ras yr Wyddfa rai blynyddoedd nôl – un o’r goreuon i mi weld ar S4C heb os.

Hysbys Ras yr Wyddfa gyda tiwn Y Reu

Beth bynnag, gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r sgwrs – mwy o bodlediadau’n fuan, gan obeithio bydd ambell ras i’w trafod yn y dyfodol agos!

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Podlediad 7 – Elliw Haf

Ath hi braidd yn dynn yn y diwedd, ond ro’n i’n awyddus iawn i gyhoeddi pennod arall o bodlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma cyn y Nadolig, a nes i fwynhau sgwrsio gyda’r gwestai yn fawr.

Dwi’n gyfarwydd ag enw Elliw Haf ers sawl blwyddyn bellach ac mae hi wedi sefydlu eu hun fel un o redwyr gorau Cymru.

Yn aelod o glwb Harriers Eryri, tydi hi’n ddim syndod ei bod hi’n gryf yn y mynyddoedd ac fe redodd i dîm Cymru yn Ras yr Wyddfa 2018 a 2019 – mae gen i gof bod S4C wedi rhoi sylw arbennig iddi ar y darllediad teledu yn 2018.

Ond nid jyst rhedwr mynydd pur ydy Elliw, mae hi’n gryf iawn ar y trêls a lôn hefyd, ac fe redodd PB o 87:48 ar gyfer hanner marathon lôn i orffen ar y podiwm yn Hanner Marathon Amwythig ym mis Hydref 2019.

Yr hyn nad oedd Elliw’n ymwybodol ohono ar y pryd oedd ei bod hi’n feichiog wrth redeg y PB hwnnw, ac gyrhaeddodd ei phlentyn cyntaf, Mabon, ym mis Mai eleni – reit yng nghanol y clo mawr gwreiddiol.

Ro’n i’n arbennig o awyddus i siarad gydag Elliw gan wybod ei bod hi wedi dal i redeg nes yn hwyr (iawn!) yn ei beichiogrwydd, ac hefyd wedi llwyddo i ail-ddechrau’n fuan ar ôl i Mabon gyrraedd. Mae’n bosib y bydd rhai ohonoch wedi dod ar ei thraws ar y rhaglen ‘Ras y Cewri’ ar S4C a ddarlledwyd fis Hydref a ffilmiwyd ddim ond ychydig fisoedd wedyn.

Mae profiad Elliw fel rhedwraig yn ddifyr, a’i hagwedd at hyfforddi a’r gamp yn gyffredinol yn iach iawn. A dwi’n siŵr hefyd bydd ei chyngor a phrofiad yn ysbrydoliaeth i unrhyw rieni newydd sydd am ddal ati i redeg.

Cerddoriaeth y bennod yma ydy ‘Blwyddyn Arall’ gan Anya, sydd allan rŵan ar label Recordiau Côsh.

Mae’n bennod yma hefyd yn rhoi sylw i ddwy her redeg sy’n digwydd ar hyn o bryd ac yn codi arian at achosion da. Dyma’r dolenni os hoffech chi gyfrannu at yr achosion hynny:

Her David Cole at elusen Mind

Her Peter Gillibrand ar y GIG

Dyma’r pod isod, neu chwiliwch ar ba bynnag app podledu fyddwch chi’n defnyddio fel arfer. Croeso mawr i chi adael unrhyw sylwadau neu adolygu’r podlediad, a hefyd gysylltu os oes gennych unrhyw awgrymiadau.

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones


Llun: Elliw yn rhedeg ei chymal ar raglen ‘Ras y Cewri’, S4C. Darllediad i’w weld ar Facebook S4C – https://fb.watch/2yLnLwwqNB/

Podlediad rhif 6 – Dion Jones

Bydd unrhyw un sy’n gwrando ar bodlediad Y Busnes Rhedeg yma’n gwybod erbyn hyn fy mod i’n manteisio ar y cyfle i gyflwyno bach o gerddoriaeth Gymraeg i’w gwrandawyr bob tro.

Dwi wedi mynd gam ymhellach gyda’r bennod ddiweddaraf, gan wahodd cerddor i fod yn westai!

Dion Jones ydy ffryntman y ddeuawd blŵs-roc, Alffa – grŵp dwi wedi eu hadnabod ers yn fuan iawn ar ôl iddyn nhw ffurfio, ac wedi mwynhau eu gweld yn datblygu a dod yn llwyddiannus iawn. Yn wir, crëodd Alffa hanes yn 2018 wrth i’w sengl ‘Gwenwyn’ groesi 1,000,000 ffrwd ar Spotify – y gân Gymraeg gyntaf erioed i wneud hynny.

Dwi wastad yn mwynhau sgwrsio am fiwsic efo Dion, ac mae ‘na rywfaint o hynny ar y pod, ond mae ‘na dipyn o drafod rhedeg gan fod Dion wedi dechrau rhedeg yn ystod y clo mawr a chael budd mawr o wneud hynny. Yn wir, yn ystod y sgwrs rydan ni’n trafod sut mae rhedeg wedi helpu llenwi rhywfaint ar y bwlch o fethu perfformio ar lwyfan.

Rheswm arall o’i wahodd am sgwrs ydy fod Dion a chwe ffrind, sydd i gyd yn gerddorion adnabyddus, yn gwneud her Tashwedd (Movember) y mis yma gan dyfu mwstash, a cheisio rhedeg neu seiclo 750km yn ystod y mis. Gallwch eu noddi nawr.

Am y tro cyntaf erioed dwi hefyd yn cynnal cwis bach ar y podlediad! Bydd rhaid i chi wrando i ddysgu mwy am hyn, ond bydda i’n ysgrifennu darn blog sy’n berthnasol yn y man!

(Ma prif lun y darn yma o’r gig cyntaf nes i bwcio Alffa ar eu cyfer yn 2016 – Steddfod yr Urdd Y Fflint!)

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Podlediad rhif 5 – Matthew Roberts

Nid pob dydd mae rhywun yn cael cyfle i gyweld rhywun sy’n dal record arwyddocaol.

A heb os mae record, neu FKT (Fastest Know Time) Rownd y Paddy Buckley yn arwyddocaol dros ben…epig hyd yn oed!

Bydd unrhyw un sydd wedi darllen y blog yma’n rheolaidd yn gwybod am fy niddordeb yn y ‘rownds mawr’ mynyddig Prydeinig – y Bob Graham Round yn ardal y Llynnoedd, y Ramsey Round yn yr Alban, a’r Paddy Buckley yn Eryri.

Dwi wedi ysgrifennu amdanyn nhw sawl gwaith mewn cyd-destun gwahanol, gan gynnwys drafod y ffaith fod yr ardderchog Damian Hall wedi torri’r record ar gyfer rownd haf y Paddy Buckley yn 2019…ac yna ar gyfer yr FKT gaeaf yn hwyrach yn y flwyddyn.

Wel, ddiwedd mis Awst roedd si am Gymro oedd a’i lygad ar gipio’r record, a’i bachu nôl i ddwylo Cymreig. Y rhedwr dan sylw oedd Matthew Roberts o glybiau Calder Valley ac Eryri Harriers, ac ar 30 Awst fe gyflawnodd ei her.

Mi wnes i ysgrifennu darn am y gamp ar y pryd, ac ers hynny dwi wedi bod yn trio trefnu cyfweliad efo fo ar gyfer y podlediad. Mae’r gremlins technoleg wedi’n trechu ni gwpl o weithiau, ond o’r diwedd dyma lwyddo i recordio sgwrs iawn wythnos diwethaf.

Fel y rhan fwyaf o redwyr mynydd go iawn, mae Math yn dipyn o gymeriad ac mi wnes i wir fwynhau’r sgwrs efo fo. Ni rhedwr mynydd mohonof, ond heb os mae’r sgwrs wedi ysgogi mwy fyth o awydd yndda’i i gael ymgais ar y Paddy Buckley ryw ddydd…os alla’i ffeindio rhywrai caredig i ddangos y ffordd (achos dwi’n tueddu i fynd ar goll pan dwi’n rasio oddi-ar y lôn!)

Ta waeth, gobeithio bydd y podlediad diweddaraf yn codi rhyw awydd ynddoch chi hefyd i drio rhywbeth gwahanol.

Cofiwch adael adolygiad ar gyfer y podlediad os oes modd, ac mae croeso mawr i chi gysylltu gyda sylwadau ac awgrymiadau o bobl i’w cyfweld neu ffyrdd y gallwn ni wella’r podlediad.

Mwynhewch y podlediad diweddaraf!

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Podlediad rhif 4 – Peter Gillibrand

Wythnos ar ôl cynnal marathon elite Llundain, ynghyd â marathon rhithiol Llundain, dwi’n falch iawn o westai diweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma.

Mae Peter Gillibrand yn newyddiadurwr, ac wrth arwain at benwythnos y marathon eleni cafodd gyfle i holi neb llai na Paula Radcliffe ac Eliud Kipchoge!

Bu hefyd yn gohebu tipyn ar straeon rhai o’r rhedwyr oedd yn rhedeg y marathon rhithiol, gydag ambell stori hyfryd yn eu mysg.

Roedd Peter ei hun yn rhedeg y marathon rhithiol, rownd strydoedd Caerdydd, wedi’i wisgo fel seren! Ac mae’n deg dweud fod Peter yn dipyn o seren – yn gymeriad hynod o hoffus ond hefyd yn weithgar dros ben gyda nifer o achosion da.

Roedd Peter yn codi arian at elusen Mencap wrth wneud ei farathon, ac mae dal modd i chi ei noddi nawr.

Mae ‘na ecsgliwsif fach yn ystod y bennod hefyd wrth i Peter ddatgelu ei gynlluniau i roi ymgais ar dorri record byd go unigryw!

Cerddoriaeth y bennod yma ydy ‘Y Gorwel’ gan Ghostlawns oddi-ar yr albwm Motorik, fydd allan ar 30 Hydref.


Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Podlediad newydd – sgwrs gydag Angharad Davies

Dwi’n falch iawn i gyhoeddi bod trydydd pennod podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma bellach wedi’i gyhoeddi ar-lein.

Mae cyfweliadau’r ddau bennod gyntaf gyda Gwyndaf Lewis, ac yna gydag Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans wedi bod yn grêt a gobeithio byddwch chi’n cytuno bod y diweddaraf llawn cystal.

Yn y bennod yma dwi’n sgwrsio gydag Angharad Davies sy’n dod yn wreiddiol o Sir Gâr ond sydd bellach yn byw yn Galicia yn Sbaen.

Mae Angharad yn redwraig trac o safon uchel iawn ac wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith dros y blynyddoedd. Ar ôl egwyl o’r gamp, mae nôl yn hyfforddi ac yn cystadlu ers diwedd 2019, wedi cael cryn lwyddiant cyn y clo mawr.

Mae’r sgwrs gydag Angharad yn mynd i sawl cyfeiriad ac yn amserol iawn o safbwynt ei phrofiadau yn Galicia yn ystod y cloi mawr, a’i barn ynglŷn â chydraddoldeb i ferched yn y byd rhedeg.

Cafodd y podlediad ei recordio jyst cyn iddi gystadlu ym Mhencampwriaethau Galicia, ac mae’n rhaid cymryd y cyfle i’w llongyfarch ar ei llwyddiant yn y pencampwriaethau hynny dros yr 800m a’r 1500. Llwyddodd Angharad i ennill y ddwy ras yn gyfforddus gyda’i hamser gorau erioed yn yr 800m, 2:13.02, yn ogystal â PB hefyd yn y 1500m sef 4:32.42.

Does dim amheuaeth fod Angharad yn mynd o nerth i nerth ac mae’n werth cadw golwg arni dros y misoedd nesaf.

Mwynhewch y podlediad:

Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole Y Busnes Rhedeg 'Ma

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
 1. Pennod 9 (Rhan 2) – Nia Davies a David Cole
 2. Pennod 9 (Rhan 1) – Nia Davies a David Cole
 3. Pennod 8 – Math Llwyd
 4. Pennod 7 – Elliw Haf
 5. Pennod 6 – Dion Jones

Math yn chwalu record y Paddy Buckley

Bydd unrhyw un sy’n darllen y blog yma’n rheolaidd yn gwybod fy mod i wedi datblygu bach o obsesiwn gyda’r ‘rownds mawr’ dros y blynyddoedd diwethaf. 

Efallai bod ‘obsesiwn’ yn air rhy gryf…ond yn sicr mae gen i chwilfrydedd mawr ynglŷn â’r Bob Graham Roundyn Ardal y Llynnoedd, y Ramsey Round yn Yr Alban, ac yn arbennig felly’r Paddy Buckley Round yn Eryri. 

Dwi’m yn rhedwr mynydd o gwbl, ond mae gen i barch mawr iawn at redwyr mynydd ac er bod y gamp yn llawer mwy niché, dwi’n ystyried y goreuon i fod yn llawn cystal athletwyr ag Eliud Kipchoge a Kenenisa Bekele. 

Copaon y Paddy Buckley

Mae’r tair rownd fawr yn tua 60 milltir yr un, gyda rhwng 27,000 a 30,000 troedfedd o ddringo, gan ddibynnu ar eich dewis o gwrs ond sy’n gorfod cynnwys hyn a hyn o gopaon mynyddoedd heriol. 

Yr her fawr i’r mwyafrif ydy cwblhau’r rownd dan 24 awr, ond gyda’r Paddy Buckley, sy’n fwy heriol na’r ddwy arall yn ôl pob sôn, mae’n debyg bod cymryd mwy na 24 awr yn ddigon derbyniol. 

Un o ganlyniadau’r cyfnod clo, a’r diffyg cyfleoedd i rasio, ydy gweld llawer iawn o redwyr yn troi at heriau FKT(Fastest Known Time) ac rydan ni wedi gweld sawl record arwyddocaol iawn yn cael eu gosod

Chwalu recordiau

Gosododd Beth Pascall record newydd anhygoel i ferched ar y Bob Graham ym mis Gorffennaf, ond mae FKT y rhedwr mynydd gorau yn y byd, Kilian Jornet (12 awr 52 munud) ar gyfer y B.G. yn mynd i fod yn anodd iawn, os nad amhosib, i’w guro. 

Ond o dipyn i beth, mae’r record ar gyfer y ddau rownd arall wedi cwympo dros yr wythnos diwethaf. 

Un o redwyr mynydd amlycaf Ewrop ar hyn o bryd ydy’r Albanwr Finlay Wild, sydd wedi ennill ras enwog Ben Nevis 10 gwaith yn olynol. Bu iddo hefyd dorri record y ‘Welsh 3000s’ llynedd, oedd yn sefyll ers 1988. 

Dros y penwythnos, ar 31 Awst, chwalodd Wild y record ar gyfer y Ramsey Round gan redeg y cwrs mewn 14 awr 42 munud a 40 eiliad. Roedd hyn dros awr a hanner yn gyflymach na record flaenorol Es Tresidder sef 16 awr 12 munud. Ac os nad ydy’r gamp yn ddigon anhygoel, fe wnaeth hynny’n llwyr ar ei liwt ei hun heb gefnogaeth. Anhygoel. 

Chapeu Math

O fwy o ddiddordeb personol i mi, ac i nifer o ddarllenwyr dwi’n siŵr, ydy’r ffaith bod FKT y Paddy Buckley wedi cwympo wythnos diwethaf hefyd. 

Ymdrech gyntaf Math Roberts

Nes i sgwennu darn ar ddechrau’r flwyddyn am y ffaith bod Damian Hall wedi gosod yr FKT ar gyfer y rownd ‘aeafol’, ac yntau hefyd oedd yn dal y record gyffredinol hefyd sef 17 awr 31 munud a 39 eiliad ers haf 2019.

Ro’n i’n ymwybodol fod y Cymro Math Roberts, sy’n rhedwr mynydd adnabyddus o Eryri, wedi rhoi crac ar y record ym mis Gorffennaf eleni a jyst methu gydag amser o 17:37:39 – cwta chwe munud yn brin!! 

Dwi’n siŵr i mi glywed sgwrs radio efo fo ar y pryd yn awgrymu ei fod o’n bwriadu rhoi tro arall arni ac fe ddaeth yr ymdrech honno ddydd Sadwrn (30 Awst). A’r tro hwn, fe redodd bron i awr yn gyflymach na’r ymdrech flaenorol gan osod record newydd o 16:38:30. Ymdrech aruthrol, a record fydd yn anodd iawn i’w guro.

Gyda’r Tour de France wedi dechrau, un peth sy’n teimlo’n briodol i’w ddweud – chapeau Math Roberts!

Yr ymdrech lwyddiannus o Strava Math Roberts
Create your website with WordPress.com
Cychwyn arni