Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Ynfydrwydd rhithiol

Ro’n i fod i redeg ras 10K Bae Caerdydd ddydd Sul (29 Mawrth). Ras baraoi ar gyfer Marathon Llundain yn bennaf, ond gan ei bod hi’n ras Bencampwriaeth Cymru ar gwrs cymharol gyflym roedd hi’n ras ro’n i’n bwriadu ei thargedu hefyd – ‘A race’ fel petai. 

Yn anffodus, fel cymaint o rasys a digwyddiadau eraill bu’n rhaid ei gohirio o ganlyniad i’r argyfwng COVID-19 sy’n ein llethu, a’r gobaith bellach ydy ei chynnal ym mis Tachwedd…ond pwy a ŵyr a fydd hynny’n digwydd. 

Felly be mae rhywun i fod i wneud? Sut mae ysogi’r hyfforddi a gweld rhyw fath o ganlyniad i’r gwaith caled?

Dwi wedi sôn mod i’n bwriadu dal ati i gwblhau bloc hyfforddi Marathon Llundain, ac os fyddwn ni dal yn cael gadael y tŷ i ymarfer corff erbyn hynny, dwi am drio rhedeg marathon unigol ddiwedd mis Ebrill. 

Mae ‘na ambell drefnydd rasys wedi dechrau cynnal cyfleoedd rasio rhithiol (‘virtual races’) lle mae cyfle i bobl gofrestru, rhedeg y pellter ar ddyddiad penodol (penwythnos / wythnos / mis gyda’r rhan fwyaf) ac wedyn logio’r ryn yna gyda’r trefnydd naill ai trwy Strava neu yrru’r data ar e-bost. 

Ro’n i’n gweld hyn fel syniad da, ac ysgogiad bach i mi pan fyddai’n rhedeg fy marathon – mae o hefyd yn gyfle i gefnogi ras sydd wedi’i gohirio a hwythau wedi mynd i gostau sylweddol yn barod mae’n siŵr. 

Yna nes i sylwi fod yr hyfforddwr ffitrwydd, rhedwr a triathlete o Aberteifi, Rhys Harries, yn cynnal rasys rhithiol 5K a 10K dros y penwythnos. Mae Rhys yn trefnu ambell ras yn ardal Aberteifi hefyd, a dwi wedi rasio yn ei erbyn o ambell waith – rhedwr da iawn. Felly gan mod i fod i rasio penwythnos yma, dyma benderfynu’n hwyr yn y dydd y byswn i’n mynd amdani i weld sut brofiad fyddai o, a chofrestru nos Wener. 

Paratoi fel ras go iawn

Gan mod i dal yn gobeithio gwneud fy ryn hir ddydd Sul, nes i benderfynu gwneud yr ymgais 10K fore Sadwrn. 

Nes i drio trin y peth mor debyg i ras ag y gallwn i – gwisgo’r fflats rasio, sanau a shorts rasio hefyd…ond nes i ddim cweit mynd mor bell a gwisgo’r fest clwb chwaith! Nes i ddim bwyta’r pasta arferol ar nos Wener, na chwaith godi’r wirion o gynnar i gael fy uwd – yn hytrach, darn o dôst, banana a choffi oedd hi, sy’n debycach i be dwi’n gwneud cyn parkrun. 

O ran rŵt, dwi’n mynd am un eitha syml – allan a nôl fel ei fod o’n hawdd i’w fesur yn gywir, cwrs dwi’n meddwl fydd yn weddol gyflym, ond hefyd fydd ddim yn rhy brysur o ran pobl eraill. Wrth ddechrau am 9:45, dwi’n gobeithio na fydd gormod o bobl o gwmpas, a felly mae hi – mae tri chwarter y bobl dwi’n gweld yn rhedeg hefyd digwydd bod (bosib iawn y gwelwn ni fwy o redwyr yn dod o’r argyfwng yma – tesun blog arall!)

Dwi’n gwneud y ddwy filltir arferol i gynhesu, ac yna fy ‘strides’ cyn mynd at y llinell ddechrau dychmygol. Er mod i’n mynd trwy’r rŵtîn, rhaid cyfaddef ei bod hi’n anodd troi’r switch rasio mlaen yn y pen – mae’n teimlo’n reit swreal. Er hynny, anadl ddofn, a ffwrdd a fi…

Dwi’n sylwi’n syth fod y gwynt dipyn cryfach nag o’n i’n disgwyl – mae o yn fy erbyn wrth i mi ddechrau, ond dwi’n cysuro fy hun trwy ddweud bydd o tu ôl i mi ar y diwedd. Fel ym mhob ras, dwi’n dechrau’n rhy gyflym ond yn setlo mewn i rythm bach neis erbyn rhyw hanner milltir. 

Rhyw filltir a hanner mewn, dwi’n dechrau gweld hi’n anodd cadw’r cyflymder yn gyson yn y gwynt, ac yn teimlo’n flinedig yn barod – dim ond chwarter ffordd! Mae 10K wastad yn brifo, a dwi’n sticio iddi. Mae hi’n weddol dawel ar y cwrs sy’n beth da – dim ond ambell redwr arall, cerddwr a chi! 

Wrth i mi nesau at hanner ffordd dwi’n edrych mlaen at gael egwyl o’r gwynt sy’n fy wyneb, gan deimlo mod i wedi gorfod gweithio’n galed. Dwi eisoes hefyd wedi gorfod brwydro’r meddyliau negyddol yn gofyn ‘pam dwi’n gwneud hyn’ a ‘be di’r ots os dwi’n chwythu fyny’, ond mae goresgyn rheiny’n rhyw fath o fuddugoliaeth am wn i – ‘jyst sesiwn ymarfer galed ydy hi, ymlacia’.

Yn bendant mae’r gwynt bach mwy caredig ar y ffordd nôl, ond dwi’n dal i gael yr hen feddyliau tywyll yna, ac yn poeni mod i’n mynd i ddioddef yn y bumed filltir – dwi wastad yn cael honno’n anodd mewn 10K! Fel mae’n digwydd, milltir 5 ydy’r ail gyflymaf, ddim ond eiliad yn arafach na milltir 4 (buddugoliaeth fach arall efallai). 

Mae’r filltir olaf yn galed – er mod i’n rhedeg splits da dwi’n dal i ffeindio fy hun yn holi beth mae o’n golygu os ydw i’n rhedeg amser arwyddocaol? A hyd yn oed os ydw i’n rhedeg amser da, does gen i ddim syniad pwy sy’n rhedeg yn fy erbyn na pha amser maen nhw’n mynd i redeg! 

Wrth basio 6 milltir, dwi’n gweithio’n galed ac yn wahanol i ‘ras go iawn’ does dim llinell derfyn, felly’n gorfod cadw golwg ar y watch i weld 6.20m yn ymddangos. Dwi’n croesi’r marc, ac yn stopio’r watch ar 6.22m i fod yn saff. 

Llongyfarchiadau i Mark ar y fuddugoliaeth!

34:39 – PB answyddogol o 17 eiliad! Er mod i’n fodlon gyda hynny, does dim gorfoledd mawr…mae gen i ddwy filltir o jog adre i geisio dadansoddi hynny a’r profiad cyffredinol.

Beth ydy’r gwerth?

Y cwestiwn cyntaf ydy hyn, beth ydy gwerth PB answyddogol? 

O’i gymharu â phellteroedd eraill mae fy PB 10K yn weddol wan – roedd fy 10K cyflymaf cyn hyn yn ôl Strava yn ystod Hanner Marathon Caerdydd 2018…do’n i ddim yn cyfri hwnnw a fydd yr amser yma ddim ar Power of 10 chwaith. Ro’n i’n gwybod mod i mewn siap da ar gyfer 10K Bae Caerdydd, ac mae’r siom o fethu rasio ar hyn o bryd yn dychwelyd – y teimlad o golli’r cyfle am amser da swyddogol. 

Ond wedyn dwi’n ail-ystyried…os dwi’n gallu rhedeg yr amser yma ar ben fy hun, heb unrhyw un i fy ngwthio, yna meddyliwch beth allwn i wneud mewn ras go iawn. Dwi newydd redeg dros 80 milltir wythnos diwethaf, a dwi wedi gwneud 50 wythnos yma cyn yr ymdrech yma…felly heb gael y taper arferol cyn ras fawr. Mae’r gamp yn dechrau teimlo’n fwy boddhaol wir. 

Felly beth ydy’r canlyniad? Oedd, roedd y profiad yn un gwerth chweil. Fel sesiwn ymarfer, roedd o’n dda – fyswn i byth wedi rhedeg mor galed a hynny mewn sesiwn arferol, yn debyg iawn i pan fyddai’n gwneud Parkrun fel sesiwn. 

Alla’i ddim dweud fy mod i wedi paratoi’n union fel y byddwn i cyn ras arferol, ond y tro nesaf mi wna’i fwy o ymdrech i wneud hynny. 

Y gwir amdani ar hyn o bryd ydy nad oes ganddom ni syniad pryd bydd cyfle i ni rasio eto, ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei chael hi’n anodd ysgogi’n hunain. Os ydach chi’n teimlo felly, wel yn sicr mae’n werth cofrestru ar gyfer ras rithiol er mwyn cael rhywbeth i anelu ato o leiaf. 

Gyda llaw, dyma’r gân briodol oedd yn sownd yn fy mhen adeg y ryn hir fore Sul! 

Buy Me A Coffee

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

3 sylw ar “Ynfydrwydd rhithiol

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: