Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Ras Filltir Rithiol Athletau Cymru

Fis yn ôl cynhaliwyd ras rithiol swyddogol gyntaf Athletau Cymru – ras 5k oedd honno gyda chystadlu brwd ymysg athletwyr cryf o glybiau ledled Cymru. 

Dros y penwythnos cynhaliwyd ail ras rithiol gan brif sefydliad athletau Cymru ar ffurf ras filltir, ac unwaith eto cafwyd penwythnos o rasio cystadleuol gan redwyr o bob cwr i’r wlad. 

Fel dwi wedi trafod mewn cwpl o ddarnau dros y cwpl o fisoedd diwethaf, mae rasio rhithiol yn ddigon o her ynddo’i hun ac yn hollol wahanol i brofiad ras ‘go iawn’. Dim ond chi’n erbyn y watch – neb i’w targedu o’ch blaen, na chwaith i roi pwysau o’r tu ôl. Mae’n brawf o benderfynoldeb yn sicr, ac o allu rhywun i beidio rhoi’r ffidil yn y to pan mae’n dechrau brifo o ddifrif. 

Mae un peth yn sicr am rasio milltir – mae’n mynd i frifo, mae’n mynd i frifo lot! 

I lawer o redwyr pellter clwb (gan gynnwys fi) mae cyfnod y cloi lawr wedi cynnig y cyfle cyntaf i rasio milltir, ac mae’n siŵr ei fod wedi profi’n agoriad llygad i lawer hefyd.

Dyma’r ail ras filltir rithiol i mi wneud dros y cyfnod yma o ynysu, yn dilyn y Bannister Mile ac maen nhw wedi bod yn newid ffocws bach da ar ôl gorffen bloc hyfforddi marathon. 

Un peth sy’n dda gyda’r rasus rhithiol yma ydy eu bod nhw’n eich diddori chi am benwythnos cyfan – fel rheol mae rhyw 2-3 diwrnod i bawb redeg eu milltir a’i lwytho i’r system ganlyniadau, felly rydach chi’n gweld y tabl yn datblygu dros y dyddiau hynny. 

Yr ifanc a ŵyr

Y rhedwr ieuenctid addawol o Archers Caerdydd, Rhys Hardman orffennodd ar frig y tabl gydag amser cryf o 4:25. Mae Hardman yn cael ei hyfforddi gan James Thie ac wedi rhedeg 800m mewn 2:04 a 1500m mewn 4:07 felly mae’n un i gadw golwg arno. 

Michael Lewis o Fairwater, sy’n fwy adnabyddus fel triathlete mewn gwirionedd, oedd yn ail mewn 4:27, gyda rhedwr ieuenctid arall, Rhys James o Gastell Nedd yn drydydd mewn 4:42. 

Dwi’n mynd i orfod gwneud un nodyn bach am y canlyniadau fan hyn sef fod proffil cwrs Hardman a Lewis yn dangos eu bod wedi rhedeg lawr allt cryn dipyn, sydd wrth reswm yn mynd i roi mantais. Problem fwyaf rasio rhithiol ydy ei bod hi’n amhosib ei gwneud hi’n ras hollol gyfartal gan fod pawb yn rhedeg cwrs gwahanol, dan amgylchiadau gwahanol ac mae elltydd a chyfeiriad y gwynt (roedd hi’n wyntog iawn dros y penwythnos) yn gallu bod yn ffactor. 

Ychydig iawn o ganllaw oedd gan Athletau Cymru ar gyfer y 5k ddechrau’r mis, ond y tro hwn fe wnaethon nhw nodi y dylai pawb ddewis cwrs ‘mor fflat a phosib’, ac am wn i, penderfyniad yr unigolyn ydy sut i ddehongli hynny! O’r hyn y gwela i, mae’r trefnwyr wedi mynd ati i fwrw golwg ar rai o’r canlyniadau a nodi’r rhai sy’n dangos cwymp sylweddol yn eu cwrs, ond hyd y gwn i does dim cosb (yn wahanol i ambell ras rithiol arall ddiweddar). 

Roedd chwech o’r deg uchaf yn redwyr ieuenctid…sy’n dangos yn glir mai gêm i’r bois ifanc ydy’r filltir!! 

Dwi am roi mensh arbennig i ddau o’r deg uchaf, sef Isaac Ayres o’r un clwb a mi, oedd yn gydradd chweched mewn 4:44 ardderchog, ac yna i Ian Edwards o Eryri oedd hefyd yn gydradd chweched ac y rhedwr hŷn (masters) cyntaf.

Trwch blewyn rhwng y merched

Roedd ras y merched yn gystadleuol iawn hefyd. Allai hi ddim bod yn agosach rhwng y ddwy gyntaf sef Lauren Cooper o glwb Parc Bryn Bach mewn 4:52 a’r redwraig dan 15 oed, Bethan Hardman oedd ddim ond eiliad yn arafach (ond ar gwrs lawr allt yn ôl y nodiadau). Merch dan 15 arall, Summer Woodhead o Guernsey, oedd yn cwblhau’r podiwm mewn 5:13. 

Yn anffodus, yn wahanol i’r 5k rhithiol gan Athletau Cymru, does dim canlyniadau tîm ar gyfer y ras filltir felly dim modd o wybod pa glybiau berfformiodd orau. Wedi dweud hynny, o fy mhrofiad i, mae’r rasys rhithiol yma wedi bod yn ffordd dda o ryngweithio gydag aelodau eraill o’r clwb a chynnig rhyw fath o ysbryd tîm yn ystod y cyfnod yma. 

Gyda ansicrwydd o hyd am pryd y byddwn ni’n gweld unrhyw rasio traddodiadol yn digwydd eto, mae’n debyg y byddwn ni’n dibynnu ar rasys rhithiol am beth amser a gobeithio’n wir bydd Athletau Cymru’n arwain y gad yn hynny o beth. 

Mae modd gweld canlyniadau llawn Ras Filltir Rithiol Athletau Cymru ar wefan Open Track.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: