Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Strava – caeth i’r kudos

Wythnos diwethaf cefais wahoddiad ar raglen Radio Cymru Aled Hughes i drafod enwau segments Strava. 

Roedd o’n gyfle hefyd i drafod dafnydd Strava yn ehangach – rhywbeth dwi wedi meddwl tipyn amdano dros y cyfnod cloi. 

Mae tipyn o sôn wedi bod am yr holl redwyr newydd sydd wedi ymddangos dros y cyfnod yma, yn benodol felly yn ystod cyfnod cyntaf y cloi gyda’r rhyddid i ymarfer unwaith y dydd yn un o’r unig gyfleodd i adael y tŷ yn ôl canllawiau’r llywodraeth. 

Yn sicr dwi wedi gweld llawer mwy o bobl yn ymuno – wrth gysylltu eich cyfrif Strava gyda’ch Facebook rydach chi’n cael hysbysiad pan fo ffrind FB yn ymuno â Strava, a dwi wedi colli cownt ar sawl un o’r rhain dwi wedi derbyn yn ddiweddar. 

Er nad ydy hynny’n wir am y rhedwyr hirdymor i gyd, dwi’n sicr yn croesawu yr holl redwyr newydd, a’r ffaith eu bod nhw’n troi at Strava. Dwi wedi edrych ar gwpl o apps eraill dros y cyfnod yma, ond does dim un hyd yma’n cynnig cystal adnodd gwybodaeth a rhyngweithio â Strava (rhowch sylw isod os allwch chi awgrymu rhai da i’w trio). 

O’r hyn dwi wedi gweld, ynghyd â Zoom, Strava ydy un o enillwyr mawr argyfwng COVID-19. Y sôn ydy bod y nifer sydd wedi lawr lwytho’r app wedi dyblu ers Ionawr 2020 ac mae hynny’n agor posibiliadau mawr i’r cwmni sydd hyd yma heb feistrioli’r her o wneud elw. 

Yr hyn sy’n gwneud Strava’n well nag apps ymarfer corff eraill yn fy marn i ydy’r elfennau rhyngweithiol. Yn sicr tydi Strava ddim yn yr un categori o gyfrwng cymdeithasol â Facebook a Twitter eto, ond i gynulleidfa benodol mae’n llawer mwy perthnasol. Hynny ydy, does gan 90% o’ch ffrindiau/dilynwyr Facebook a Twitter ddim diddordeb o gwbl mewn llun o’ch Garmin yn dangos eich bod chi wedi rhedeg 10k mewn 45 munud – ar y llaw arall, mae 90% o’ch dilynwyr Strava yn sicr gyda diddordeb yn hyn. Ac ar ben hynny, maen nhw’n deall yn union beth mae hyn yn golygu i chi, ac yn mynd i ymateb yn gadarnaol trwy roi kudos neu sylw bach o ganmoliaeth. 

Y da, y drwg a’r ffit

Cofiwch chi, dwi ddim yn dweud fod Strava’n dda i gyd. Dwi’n credu bod nifer o beryglon ynghlwm â’r platfform, fel pob cyfrwng cymdeithasol arall. Ond o fod yn ymwybodol o’r manteision ac anfanteision, ac o’ch defnydd personol o’r app, mae modd ei ddefnyddio’n effeithiol er budd eich iechyd a ffitrwydd. 

Beth am ddechrau gyda’r peryglon? Sut yn y byd all app sy’n eich annog i gadw’n ffit fod yn ddrwg i chi? 

Y man dechrau, fel gyda phob cyfrwng cymdeithasol am wn i, ydy’r peryg o fynd yn gaeth iddo a gadael iddo reoli eich bywyd, neu’n fwy penodol eich hyfforddi. Dwi’n credu mai’r peth mawr i osgoi ydy dechrau pob ymarfer yn meddwl am sut mae o’n mynd i edrych ar Strava. Rydan ni gyd yn euog o wneud gormod weithiau, a pheidio gwneud digon o redeg hawdd, ac os ydach chi eisiau i’ch cyfartaledd cyflymder ar bob ryn edrych yn gyflym, wel mae’r peryg yn amlwg. 

Yn gysylltiedig â hyn mae’r demtasiwn i edrych ar beth mae pawb arall yn gwenud a chymharu eich hyfforddi chi gyda hynny, neu geisio efelychu. 

Yn sicr mae Strava’n gallu bod yn ddefnyddiol o ran codi syniadau am sesiynnau newydd, ond mae pawb yn wahanol ac mae angen i bawb ffeindio beth sy’n gweithio iddyn nhw, nid i rywun arall. Trwy efelychu rhywun arall a pheidio darganfod beth sy’n gweithio i chi, dyna lle mae’r peryg o anaf. A cofiwch, yn debyg iawn i Instagram a Facebook mae pobl yn dewis a dethol yr hyn maen nhw’n dangos ar Strava ac efallai nad ydy bywyd yn fêl i gyd. 

Ac yna mae ganddoch chi’r segments,  sy’n gallu bod yn hwyl, ond mae’r ‘cythraul’ yn gallu cydio…a phobl yn gallu gwneud bach o ffyliaid o’u hunain wrth frwydro bach yn rhy frwdfrydig dros segment. Dwi eisoes wedi trafod rhywfaint ar hyn mewn darn blog blaenorol, ac mae’r ffaith bod modd i bawb weld eich ‘elapsed time’ ar weithgaredd Strava bellach yn amlygu’r @stravawankers yn fwy nag erioed! 

Yr elfennau defnyddiol

Er fod ambell drap hawdd cwympo mewn iddynt ar Strava, ar y cyfan dwi’n credu ei fod yn arf defnyddiol iawn i redwyr. Dyma rai o’r mantesion…

Ysgogiad – Dwi’m yn gystadleuol iawn pan ma hi’n dod at segments, ond byddai pawb yn cyfaddef ei bod hi’n braf bachu coron neu le yn y deg uchaf nawr ac yn y man. Maen nhw hefyd yn gallu bod yn ffordd dda o fesur gwelliant, yn enwedig y segment hirach sydd efallai’n ddringfa fawr neu lŵp poblogaidd. Os ydach chi’n clocio eich amser personol gorau yna mae’n dangos datblygiad. Ond cofiwch gymharu gyda’ch amseroedd blaenorol chi yn hytrach na rhai pobl eraill! 

Darganfod – Mae segments yn gallu bod yn ddefnyddiol wrth chwilio am rŵt newydd, yn enwedig yn rhywle anghyfarwydd. Dwi wedi defnyddio’r adnodd chwilio segment sawl gwaith pan dwi ffwrdd o adref yn rhywle gwahanol i gael syniad o’r rŵts poblogaidd yn lleol. Os ydy cwrs yn cynnwys nifer o segments yna gallwch chi fod yn weddol ffyddiog fod y lwybrau’n rai diogel a chyfeillgar i redwyr. Mae hi hefyd yn reit braf rhedeg rŵt am y tro cyntaf a dod ar draws segment ar hap, a gweld pa redwyr eraill sydd wedi troedio’r un cwrs – byddwch chi’n adnabod un neu ddau o’r enwau’n fwy aml na pheidio. 

Cymuned – Dwi’n sôn yn aml am gyfoeth y gymuned redeg, a dwi wir yn meddwl nad oes cymuned debyg iddi. Mae Strava’n ran o’r gymuned honno erbyn hyn, a dyma’r platfform gorau ar gyfer ymgysylltu’n ddigidol gyda rhedwyr eraill ac efallai gymharu nodiadau. Yn sicr yn ystod cyfnod y cloi, pan mae’r rhan fwyaf ohonom wedi bod yn rhedeg yn unigol, mae wedi cynnig modd i redwyr ryngweithio. 

Kudos – Heb os mae mwy i fywyd na ‘likes’, ond mae kudos ar Strava yn gallu bod yn annogaeth fach ddefnyddiol, ac yn aml iawn bydd rhedwyr eraill yn barod iawn gyda’u sylwadau cefnogol os fyddwch chi wedi gwneud ymdrech lew. 

Cofnod – Rydan ni fel rhedwyr yn gallu bod bach yn obsessive – sawl un ohonoch chi sydd wedi cyrraedd nôl at ddrws y tŷ gyda’r watch yn dangos 4.9 milltir, a throi rownd i orffen y 0.1 ychwanegol? Rhaid peidio poeni gormod am gyrraedd rhyw nifer penodol o filltiroedd bob wythnos, ond mae Strava yn ffordd dda o gadw cofnod o’r hyn rydach chi’n gwneud, ac mae hyn yn gallu bod yn ddefnyddiol wrth edrych nôl ar beth weithiodd i chi cyn rhedeg ras dda yn y gorffennol. Mae hyn hefyd yn dda er mwyn sicrhau nad ydach chi’n codi’r nifer milltiroedd wythnosol yn rhy gyflym fel sy’n demtasiwn weithiau. Mae’r adroddiad diwedd blwyddyn yn gallu bod yn ddifyr hefyd, ac mae’n braf edrych nôl tua cyfnod y Nadolig ar yr hyn rydach chi wedi cyflawni dros y flwyddyn a fu. Er hynny, mae llawer o redwyr yn cadw log papur hefyd, lle mae modd gwneud ambell nodyn mwy personol o bosib – dwi wedi dechrau gwneud hynny eleni. 

Heriau – dwi ddim yn creu bod yr heriau rhedeg ar Strava cystal â’r rhai seiclo eto, ond mae’r bathodynnau digidol am gwblhau pellter penodol, neu ddringo 2000m mewn mis yn sicr yn ysgogiad i rai. Dros y cyfnod diwethaf dwi hefyd wedi gweld sawl clwb neu grŵp rhedeg yn gosod heriau i’r aelodau. Mae clwb gwych Sarn Helen yn Llanbed wedi bod yn gosod heriau hwyliog i’r aelodau’n wythnosol ac mae hyn i’w weld yn cynnal yr ysbryd yn ystod y cyfnod cloi. Un o’r cynharaf, a gorau, oedd wrth i un o’r rhedwyr greu 13 o segments cudd  rownd Llanbed i’r lleill geisio darganfod – dwi’n meddwl bod wy Pasg i’r un oedd yn ffeindio’r nifer fwyaf! 

Dwi’n meddwl bod manteision Strava’n dipyn mwy na’r anfanteision a byswn i’n annog unrhyw un sy’n newydd i redeg i greu cyfrif i weld beth sydd ganddo i’w gynnig. Jyst cofiwch am y peryglon hefyd a phan ddaw at hyfforddi bod pawb yn wahanol. Cofiwch hefyd fod yna etiquette pan ddaw at segments yn arbennig – peidiwch disgyn i’r categori ‘Ross Barkey 5k’! 

Dwi am sgwennu darn arall yn trafod segments yn benodol yn fuan, felly cadwch olwg am hwnnw, a croeso mawr i chi sôn am eich profiadau o ddefnyddio Strava yn y sylwadau isod. 

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: