Marathon Llundain – cosbi’r cyflym

Dwi’n siŵr bod y rhan fwyaf sy’n darllen y blog yma wedi clywed y newyddion na fydd Marathon Llundain yn digwydd ar 4 Hydref eleni.

Dyma oedd y dyddiad newydd a osodwyd ar gyfer y ras enwog yn lle’r dyddiad gwreiddiol ym mis Ebrill wrth i COVID-19 gyrraedd Prydain. Ar y pryd roedd hynny’n swnio’n rhesymol, ond wrth i amser basio a’r pandemig ledaenu roedd y tebygolrwydd o gynnal ras i dros 40,000 o redwyr a thros dri chwarter miliwn yn gwylio ar y strydoedd yn edrych yn fwyfwy annhebygol.

Er i’r trefnwyr oedi’r penderfyniad…yn llawer rhy hir yn fy marn i…daeth y cyhoeddiad o’r diwedd na fyddai’r ras dorfol yn digwydd ym mis Hydref, na chwaith ym mis Ebrill 2021. 3 Hydref 2021 ydy dyddiad newydd y marathon yn ei ffurf arferol.

Mae’n debyg fod y trefnwyr wedi bod yn trafod a phrofi system weddol arloesol fyddai’n defnyddio system bluetooth er mwyn galluogi track and trace effeithiol ymysg y rhedwyr, ac mae’n ymddangos y gallai hynny fod wedi gweithio. Ond fel y byddech chi’n disgwyl, y dorf sy’n gwylio’r ras oedd y broblem fawr – byddai’n hollol amhosib i’r trefnwyr allu sicrhau cadw pellter a gweithredu track and trace ymysg y cannoedd o filoedd o gefnogwyr ar y cwrs.

Bydd ras elît yn llenwi’r bwlch mewn rhyw ffordd ar y diwrnod cofiwch, gyda chyfle i weld y ddau redwr marathon cyflyma’ erioed, Eliud Kipchoge a Kenenisa Bekele yn mynd benben dros 26.2 milltir. Prin y gellid labelu hwn fel Marathon Llundain, gyda’r ras i ddigwydd dros 19.8 lap o Barc St James, ond fe ddylai fod yn deledu da – nid annhebyg i ymdrech 1.59 Kipchoge ym mis Hydef llynedd efallai a ddennodd ddiddoreb mawr.

Ras Rithiol

Byddai Marathon Llundain eleni wedi’i gynnal am y deugeinfed tro, ac fel ymdrech arall i lenwi rhywfaint ar y bwlch, mae’r trefnwyr yn cynnig lle mewn ras rithiol i unrhyw un oedd â lle yn y ras.

Roedd y dyddiad cau ar gyfer hwn ddydd Llun, ond ar ôl ystyried yn ofalus mi wnes i benderfyniad i beidio manteisio ar y cyfle, ac mae cwpl o resymau am hynny.

Dwi wedi trafod tipyn ar rasio rhithiol yn ystod y cyfnod clo. Ro’n i’n sicr yn eu gweld nhw’n fuddiol ar y dechrau, ac yn ryw fath o ysgogiad a ffocws ar gyfer hyfforddi. Ond wrth i amser basio, fel cymaint o bethau eraill dros y misoedd diwethaf, mae’r ffatîg wedi cynyddu a dwi wedi blino arnyn nhw ers tipyn bellach.

Mi wnes i redeg marathon rhithiol ar yr wythnos roedd Llundain i fod ym mis Ebrill, fel esgus i orffen y bloc hyfforddi yn fwy na dim. Ond roedd meddwl am orfod rhedeg marathon llawn, caled, arall heb ddim gwirioneddol i ddangos amdano’n ormod i mi ar hyn o bryd.

Lle i bawb…ond ddim cweit

Nes i hefyd benderfyniad i beidio cofrestru am resymau egwyddorol, ac mae hyn yn fwy cymhleth, felly sticiwch efo fi!

Yn ôl yr wybodaeth gan Farathon Llundain, mae cyfle i bawb oedd â lle yn 2020 ohirio eu lle i 2021, 2022 neu 2023. Wel, bron pawb! Mae ‘na un eithriad, sef y rhedwyr hynny oedd wedi cael lle ‘Pencampwriaeth (Championship)’ neu ‘Da Am Oed’ (Good For Age)’ gydag amser mewn ras cyn Ionawr 2019.

Na’i drio egluro amseroedd Pencampwriaeth a Da am Oed yn gryno….

Fel bydd pawb yn gwybod, mae’n anodd iawn cael lle ym Marathon Llundain, ond mae tri opsiwn i bob pwrpas:

  1. Ceisio am le yn y balot – mae tua 17,500 o lefydd, ac fe ymgeisiodd 457,861 o bobl ar gyfer 2020…fel bach ydy’r gobaith!
  2. Cael lle gydag elusen – mae tua 15,000 o lefydd yn cael eu rhoi (neu eu gwerthu) i elusennau. Er mwyn cael un o’r rhain mae’n rhaid i chi godi dros £3000 fel arfer.
  3. Mae 6000 o lefydd yn cael eu cadw ar gyfer rhedwyr cryf, sydd wedi rhedeg marathon, neu hanner marathon mewn rhai achosion, mewn amser cyflym a cwoliffeio i’r ras – sef llefydd Pencampwriaeth a Da am Oed. Rhaid cael amser Da am Oed mewn marathon llawn ar gwrs cydnabyddedig. Mae modd cael lle Pencampwriaeth gydag amser mewn marathon llawn, neu hanner marathon.

Beth ydy amseroedd Da Am Oed?  Dyma rai 2020 i ferched:

A dyma rai 2020 y dynion:

Mae’r llefydd yn cael eu rhannu’n hafal, 3000 yr un, rhwng dynion a merched.

O ran amser Pencampwriaeth, dyma’r amseroedd sydd angen:

Marathon dynion – dan 2:45:00

Marathon merched – dan 3:15:00

Hanner Marathon Dynion – dan 1:15:00

Hanner Marathon Merched – dan 1:30:00

Mae’r ffenestr ar gyfer rhedeg yr amseroedd uchod i gyd fel arfer yn ddwy flynedd h.y. i gael lle GFA neu Bencampwriaeth ym Marathon Llundain 2020 roedd angen i chi redeg yr amser rhwng Ionawr 2018 a Ionawr 2020.

Ro’n i’n ddigon ffodus i fod wedi cael lle Pencampwriaeth ar ôl rhedeg yr amser angenrheidiol yn Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref 2018. Y bwriad / gobaith wastad oedd rhedeg y marathon yn 2020, felly ro’n i o fewn y ffenest dwy flynedd a phopeth yn hynci dori. Hynny ydy, nes y newyddion diweddaraf!

Yn hytrach na jyst symud lle pawb i ras 2021, mae’r trefnwyr wedi penderfynu symud y ffenest ar gyfer rhedeg amseroedd Pencampwriaeth a GFA i Ionawr 2019, sy’n golygu bod fy amser i, a sawl un arall, bellach yn anghymwys ar gyfer Hydref 2021.

Ond i ysgafnhau’r siom, maen nhw’n cynnig lle yn y ras dorfol 2023 (!?!) i bawb oedd ag amser wedi’i osod rhwng aIonwr 2018 a Ionawr 2019….ac mae un cyfle arall i ni redeg yn 2021, sef wrth wneud y ras rithiol ar 4 Hydref, a rhedeg yr amser cwoliffeio unwaith eto!

Gyda risg o swnio’n chwerw, dwi’n gweld hyn yn rhyfedd iawn, ac mae gen i sawl problem gyda’r egwyddor.

Ro’n i’n hanner ofni y bydden nhw’n mynnu glynu at y ffenest ddwy flynedd arferol, er bod pawb ro’n i’n siarad gyda nhw’n teimlo mai symud lle 2020 pawb i 2021 fyddai’r peth teg dan yr amgylchiadau. Ond dwi’n hanner cydymdeimlo gyda’r syniad o sicrhau bod y safon yn uchel, ac yn cicio fy hun rywfaint am ddau hanner marathon nes i redeg yn 2020 oedd jyst tu allan i’r amser (yn enwedig y 1:15:10 yn Llyn Efyrnwy!)

Dwi’n weddol ffyddiog bod rhedeg 2:45:00 mewn marathon ffurfiol o fewn fy nghyrraedd, a nes i ystyried cael criw o pacers ynghyd i redeg rhannau o’r pellter gyda fi ar y dydd. Ond ydy hi wir yn werth yr ymdrech jyst er mwyn cael lle yn Hydref 2021? Rhedeg yn Ebrill 2020 yn benodol oedd y nod i mi am resymau personol, ac mae’r cyfle hwnnw bellach wedi mynd, felly dwi ddim wir yn teimlo’n gryf ynglŷn â phryd fyddai’n gwneud y ras yn y dyfodol.

Tu hwnt i drio cael lle yn Hydref 2021, byddai’r marathon rhithiol yma’n hollol ddibwynt – fyddai o ddim yn PB swyddogol, a ddim yn ymddangos ar fy Power of 10. Byddai’n lot gwell gen i redeg yr amser mewn ras go iawn rywdro yn y dyfodol.

Mae gen i amheuon hefyd ynglŷn â synnwyr annog pobl i redeg marathon caled (ac mae’n rhaid i’r rhan fwyaf ohonom ni redeg yn reit galed i dorri 2:45) ar ben eich hun, heb stondinau dŵr nac unrhyw gefnogaeth feddygol petai pethau’n mynd go chwith.

Yn ôl llawer o arbenigwyr, hyn a hyn o farathons cyflym sydd yng nghoesau rhywun – dyma pam fod y rhedwyr gorau’n cyfyngu eu hunain i un neu ddau mewn blwyddyn. Ydy hi wir yn gwneud sens i wastraffu bwled ar ras rithiol?

Y peth arall dwi’n gweld yn rhyfedd ydy bod y trefnwyr ar un llaw yn ceisio sicrhau hygrededd a safon y llefydd Pencampwriaeth/GFA trwy barchu’r ffenestr dwy flynedd arferol, ond ar y llaw arall yn fodlon tanseilio hynny trwy gynnig llefydd i bobl sy’n gwneud ras rithiol sy’n amhosib monitro. Mae’n siŵr bod ganddyn nhw ffordd o sicrhau na fydd hynny’n digwydd, ond mewn theori gallai rhywun wneud y marathon ar feic, neu rannu’r pellter gyda rhedwr arall. Neu beth os ydy rhedwyr cyflym yn cynnig gwisgo sawl oriawr a gwerthu eu hamser i bobl eraill am bris?

Yr ystyriaeth arall wrth gwrs ydy nad yw hon yn ffenestr ddwy flynedd lawn, gan nad oes unrhyw rasio ers misoedd – prin iawn fu’r cyfleoedd i redeg marathon neu hanner marathon cyflym yn 2020, a does wybod a fydd unrhyw gyfleoedd rhwng hyn a mis Ionawr 2021.

Rhaid talu £20 i gofrestru ar gyfer y ras rithiol, ac er mod i’n gyndyn i ddweud a chredu hynny, dwi’n ofni bod y trefnwyr yn rhoi budd ariannol uwchlaw lles rhedwyr yn yr achos yma. Dwi’n methu gweld unrhyw gyfiawnhad arall dros y penderfyniad. Os ydy hynny’n wir, mae’n siomedig iawn ac yn gwneud i mi gwestiynu fy awydd i redeg y ras yn y dyfodol.

Dwi wedi gweld sawl un yn ymateb yn chwyrn i hyn oll ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae deiseb ar y gweill hefyd.

Mae’n gyfnod heriol i bawb, a dwi’n parchu pob ymdrech gan drefnwyr i geisio sicrhau bod rasio’n ail-ddechrau’n ddiogel yn y dyfodol – dyma mae pawb am ei weld. Er mai nifer fach o bobl mae polisi Marathon Llundain yn effeithio, dwi’n ofni eu bod nhw’n cymryd cam gwag yn yr achos yma.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: