Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Dewi i golli Doha

Siom mawr i glywed y newyddion wythnos diwethaf na fydd Dewi Griffiths yn rasio ym Mhencampwriaethau Athletau’r Byd yn Doha ddechrau Hydref.

Dewi heb os ydy rhedwr pellter gorau Cymru ar hyn o bryd – yn rhagori dros 10k a Hanner Marathon ers sawl blwyddyn, ac yn llwyddo i gamu ymlaen at y marathon yn llwyddiannus ddiwedd 2017. Rhedodd ei farathon llawn cyntaf yn Frankfurt y Hydref 2017, gan bostio amser ardderchog o 2:09:49 – nes marathon Llundain eleni, dim ond Mo Farah o redwyr presennol Prydain oedd wedi rhedeg amser cyflymach dros y pellter.

Roedd 2017 yn flwyddyn anhygoel i Griffiths wrth iddo redeg ei amseroedd gorau ar gyfer pob pellter – 3,000m, 5k, 10k a Hanner Marathon gyda Frankfurt yn goron ar y cyfan.

Ond efallai o edrych nôl bod hynny wedi bod ar gost, oherwydd mae wedi bod yn dioddef gydag anafiadau a salwch ers hynny.

Roedd yn dda gweld Dewi nôl yn herio pellter y marathon yn Llundain fis Ebrill, ac ro’n i’n disgwyl pethau mawr wrth iddo frwydro’r Sais Mo Farah a’r Albanwr Callum Hawkins am le yn nhîm Prydain ar gyfer Pencamwpriaethau’r Byd. Gorffennodd y Cymro’r ras mewn 2:11:46 ac yn yr unfed safle ar bymtheg. Amser ardderchog, ond dim cystal a’r gobaith wrth iddo golli tir ar Hawkins yn ail hanner y ras, ac yntau’n gorffen mewn 2:08:14 – record Albanaidd oedd yn ei godi uwchben Dewi yn rhestr rhedwyr marathon cyfredol cyflymaf.

Er hynny, roedd ei safle fel trydydd Prydeinwr tu ôl i Farah (2:05:39) a Hawkins yn ddigon da i sicrhau lle iddo ym Mhencampwriaethau’r Byd.

Dwi wedi gwrando ar gwpl o gyfweliadau gyda Dewi ar bodlediadau ers hynny, ag yntau’n sôn nad oedd yn teimlo’n iawn ar ddiwrnod y marathon. Byddai unrhyw un sydd wedi dilyn gyrfa Dewi yn gwybod ei fod wrth ei fodd yn rasio, ac mae’r ffaith nad ydy o wedi rasio fawr ddim ers Llundain wedi bod yn amlwg. Yn anffodus, cadarnhawyd y gofidion wythnos diwethaf wrth i’r aelod o glwb Harriers Abertawe gyhoeddi ei fod yn tynnu allan o Doha.

Mae’n debyg fod Griffiths wedi bod yn dioddef o salwch dirgel dros y misoedd diwethaf sydd wedi arwain at flinder eithriadol, a’i gwneud yn anodd iawn iddo hyfforddi. Does dim eglurhad meddygol ynglŷn â’i gyflwr ond mae’n debygol mai cyfuniad o hen feirws a gor-hyfforddi (rydan ni redwyr i gyd yn euog o hynny tydan!) sydd ar fai.

Y newyddion da ydy bod Dewi i’w weld mor benderfynol ag erioed, ac ar ôl cael egwyl fach yn bwriadu dechrau hyfforddi eto a thargedu’r Gemau Olympaidd yn Tokyo blwyddyn nesaf.

Pob lwc Dewi, rydan ni gyd yn gobeithio dy weld nôl ar dy orau yn fuan.

Cadw at fy ngair

Hir yw pob ymaros ddywedodd rhywun, rhywdro. Ac mae unrhyw un dwi wedi mwydro ynglŷn â’r ffaith mod i am ddechrau blogio a phodledu yn y Gymraeg am redeg wedi bod yn aros peth amser am y post yma!

Ond, dwi’n hoffi meddwl mod i’n un sy’n cadw at fy ngair, er weithiau bod yr addewid yn cymryd yn hirach na’r disgwyl i ddwyn ffrwyth! Fyswn i’n gallu dweud rhywbeth tebyg am fy niddordeb i mewn rhedeg hefyd…ond mwy am hynny yn y man!

Felly be di’r syniad?

Wel, dwi’n wrandawr brwd o bodlediadau, yn arbennig rhai am bynciau penodol iawn sydd o ddiddordeb i mi. Mae rhain yn cynnwys podleiadau seiclo (niferrus), cerddoriaeth, hanes, trosedd / dirgelwch, pêl-droed, ac ambell un rhedeg. Dwi hyd yn oed wedi gwneud ychydig o bodledu fy hun ar ffurf ‘Pod Pêl-droed’ Golwg360 rai blynyddoedd yn ôl – mwy na thebyg y podlediad chwaraeon cyntaf yn y Gymraeg (hapus iawn i gael fy nghywiro).

Y syniad sydd wedi bod yn nghefn y meddwl, ac ar flaen fy nhafod ar adegau hefyd, ydy i ddechrau cyhoeddi podlediad yn trafod rhedeg…a dwi’n gobeithio y daw hynny rhywdro, ond ara deg ma dal iâr felly dyma ddechrau trafod y pwnc ar ffurf blog i weld faint o ddiddordeb sydd. Eto, dwi’n croesawu eich barn.

Cynnwys y blog

Mi fydda i’n trafod tipyn ar fy niddordeb a chefndir rhedeg i ar y blog yma, felly dwi ddim am gynnwys llith yn y post cyntaf yma, ond mi wna’i ddarn yn sôn ychydig am fy nghefnir yn fuan iawn er mwyn gosod cyd-destun.

Yn bwysicach na hynny ydy beth allwch chi ddisgwyl ar blog yma. Y gwir plaen ydy nad ydw i’n hollol siŵr eto! Yr hyn dwi’n gwybod ydy bod rhedeg yn bwysig iawn i mi, ac i lawer iawn o bobl eraill. Mae hefyd yn gamp sy’n dod yn fwy fwy poblogaidd, ac yn fy marn i yn cyfrannu’n helaeth at wella iechyd cenedlaethol, iechyd meddwl ac at gymuned a chymdeithas.

Yr hyn dwi’n gobeithio yn y bon ydy creu cynnwys fydd wrth fodd pobl sydd eisoes yn rhedeg ar unrhyw lefel, a chynnwys fydd gobeithio’n annog rhagor o bobl i ddechrau rhedeg.

Mae’n debygol bydd hyn yn cynnwys:

  • trafodaeth ynglŷn â newyddion yn y maes
  • trafodaeth ynglŷn â hyfforddi a rasio
  • cyngor amrywiol
  • erthyglau a llyfrau rhedeg
  • hanes y gamp
  • ambell gyfweliad ac adroddiad
  • efallai ychydig am chwaraeon eraill perthnasol

Dwi’n debygol o fynd i ambell gyfeiriad amgen ac annisgwyl hefyd…achos un fel’na ydw i!

Dim ond ambell syniad ydy rhain, cawn weld sut eith hi.

Dwi’n meddwl bod hynny’n ddigon am y tro, gan obeithio rhoi rhywfaint o flas i chi. Os ydach chi’n hoffi sut mae hyn yn swnio yna tanysgrifiwch i’r blog a/neu roi yn rhestr ffefrynnau eich porwr!

Mwy yn fuan!
Owain S

Buy Me A Coffee